Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

Komiksové publikum (10) - EMPIRICKÁ ČÁST

25.05.2012, autor: Gethie

Pokračování článků z diplomové práce o Komiksovém publiku jako subkultuře
„Tak to mě chytlo“ – Etapy čtenářství komiksu v rámci dětství
Tato část empirické práce je zaměřena na průběh budování vztahu mezi jedincem a textem (komiksem). Jejím posláním je zodpovědět otázku: Jaká je historie čtení komiksu u jeho fanoušků? Popisuje čtenářskou historii respondentů od jejích začátků po střední školu – snažili jsme se tedy postihnout období dětství a dospívání. V rámci jednotlivých částí se budeme zabývat nejen jednoduchou deskripcí čtenářských návyků, ale také možnými socializačními vlivy, které na respondenty v jednotlivých obdobích působily a skrze které si respondenti mohli osvojovat nejrůznější strategie četby.

Čtenářské historie jednotlivých respondentů se příliš nelišily. V souladu s naším očekáváním se setkali s komiksem v poměrně raném věku, v němž pro ně byla četba komiksů snazší než četba knih, neboť lépe dekódovali směsici písma a obrazů. V tomto věku byli formující silou především rodiče, kteří v dané době sice komiks většinou nečetli, ale svým dětem je pořídili zřejmě z přesvědčení, že komiks je žánrem určeným pro děti. Vztah ke komiksu se tak u našich čtenářů budoval pod počátečním dohledem rodičů.

Ve věku osmi či devíti let naši čtenáři postupně přecházeli od původních veselých zvířátkovských příběhů k dobrodružným komiksům. Na rozdíl od USA se však četba těchto komiksů pro větší děti stále překrývala s četbou zvířátkovských příběhů, což zřejmě vycházelo z omezené nabídky trhu. Překvapivě málo intervenovala do četby komiksů vrstevnická skupina, neboť většina našeho vzorku měla četbu komiksu spíše jako soukromou, privátní zábavu. Komiks plnil funkci mediátora sociálních vztahů pouze u malé části vzorku, která překvapivě v současnosti nepatří mezi nejaktivnější jedince v oblasti participace na komiksové kultuře.

V současnosti se čtenáři k titulům z dětství většinou nevrací – jejich návrat je nejčastěji vyvolán určitou událostí, ať již novým vydáním starých komiksů, nebo případně úklidem, při němž narazí na staré sešity. Převládají spíše návraty k dobrodružným titulům, ke zvířátkovským příběhům se respondenti vrací jen minimálně. Řada čtenářů přiznala, že v rámci své četby měli jistou pauzu, kterou nejčastěji kladli do období střední školy. Starší ročníky vzpomínaly, že tato pauza byla do značné míry vynucená, neboť v té době zde žádné komiksy nevycházely. Mladší přiznávají, že v období střední školy převládaly nad komiksem jiné zájmy. Návrat ke komiksům pak čtenáři spojují s rozšířením nabídky po roce 1989, nebo s nějakou vlnou komiksové produkce, případně s módou filmových adaptací komiksů.

Pečlivý výběr a klid – současné vzorce výběru a čtení komiksu
Tato kapitola je zaměřená na současné návyky a strategie čtení komiksů u aktérů našeho výzkumu. Již v předchozích kapitolách zaznělo, že v rámci fandomu se čtenáři komiksu navzájem ovlivňují ve výběru komiksů, proto jsme se v první řadě zabývali strategiemi výběru u našeho vzorku. V rámci výběru média jsou dalšími intervenujícím prvkem také určité preference, co se týče obsahu či formy, na něž jsme se zaměřili v druhé kapitole. Ve třetí kapitole jsme se pak pokusili zmapovat některé základní pravidelnosti v oblibě určitých komiksů či komiksových hrdinů, jež nám rozšířily paletu preferencí. Poslední část je věnována samotnému čtení komiksů a návykům s ním spojeným, neboť kontext mediální konzumace ovlivňuje konečný čtenářský zážitek.

Zjistili jsme, že vztah čtenářů komiksů k objektu jejich zájmů, lze do jisté míry označit fetišistickým – fanoušci si komiks pečlivě vybírají na základě předchozích informací, případně na doporučení přátel. Z koupě komiksu se stává potěšení. Převládá u nich touha komiks vlastnit – mít jej ve vytištěné podobě jako symbol statusu i objekt potěchy, a tak oblíbené komiksy kupují ve vytištěné podobě, i když už jej četli. Následně sledují buď řadu nebo tvorbu určitého autora, nejčastěji scénáristy, který je zaujal. V takovém případě již kupují komiksy i bez dalších informací. Vzhledem k omezenému trhu čtenáři nakupují komiksy i v zahraničí, případně je stahují z internetu.

Nejdůležitějších složkou na komiksu je pro většinu čtenářů propracovaný příběh, čemuž odpovídá vysoká obliba grafických románů, které v tomto ohledu mohou nabídnout asi nejvíce díky pevné uzavřené struktuře. Na základě příběhů také jedinci často vybírají své oblíbené hrdiny, neboť jim postavy s vlastním příběhem umožňují identifikaci i intelektuální hru s dotvářením postavy. Překvapivě mnoho lidí volilo jako oblíbené hrdiny také postavy ze stripů – zde především kvůli jejich vlastnostem, které čtenáři oceňovali.

Na samotném aktu čtení komiksu se odráží „nábožný“ vztah k médiu. Minimálně se objevuje čtení komiksu „za pochodu“ v dopravních prostředcích apod. Jedinci se obávají poškození komiksů a zároveň je okolí ruší v jejich prožitku. Čtenáři dávají přednost klidu a tichu, aby se mohli dostatečně soustředit na příběh. Četba komiksu je pro ně privátní aktivita, která nemá být rušena ani rodinnými příslušníky. Potřeba klidu se u respondentů zvyšovala úměrně s věkem. Stejně jako u amerického fandomu jsme u respondentů vysledovali opakovanou četbu stejných příběhů, která však pro jedince nepředstavuje pouze konzumaci stejných obsahů, ale hledání nových, drobných narážek či chybiček, které společnost nečtenářů neodhalí. Z komiksu jako média pro zkrácení dlouhé chvíle se tak v současnosti – po proměnně média i předpokladů čtenářů – stává určitým způsobem exkluzivní zboží, které zároveň čtenářům přináší žádané umělecké prožitky.

Pokračování příště.

Text pochází z diplomové práce Kateřiny Králové Komiksové publikum jako subkultura (Analýza recepčních strategií), obhájené na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií, v Brně roku 2010, dostupné online.

Redakčně upraveno.
Autor:


Autor článku: Gethie

Související články:


theoriá
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - Závěr


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!