Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

AKO SA STA KOMIXAROM 1 - VTAJ NA PALUBE

05.11.2001, autor: MacO

Zapoatm tania tohto textu si urobil prv krok k tomu, aby si sa stal skutonm komixrom. Ak sa teda chce sta kominrom, komisrom, taxikrom alebo niem plne inm, pravdepodobne si sa pomlil. Dobrou sprvou ale je, e kominr, komisr aj taxikr me robi komixy a by komixrom.
O om je tento nvod?
Tento nvod sa bude snai pomocou slova, obrzkov a prkladov naui ud, novch v komixovan, ako sa sta komixrom. Je it pre tch, o nemaj s komixovanm sksenosti, ale chceli by sa to naui. Zaneme na zaiatku tm, o vetko me komix by a o om vetkom me rozprva. Postupne sa cez prklady prepracujeme k vlastnmu stripu (krtky komixov tvar - zva obsahujci scnku rozvrhnut v tyroch oknch) a poradme si aj s niem dlhm. Me poui tento nvod, ako prruku samouka, ktor ti d pr nentench rd na tvojej ceste k objavovaniu a tvorbe vlastnch komixov.Za inpirciu toho, akm tlom napsa niektor asti tohto nvodu, patr moja vaka pnom s menami Barry Boone a Dave Mark a ich Learn Java on the Macintosh : )

Preo sa sta komixrom?
Nu, preo. Obas, ke m na jazyku pocit, o ktorom by si chcel niekomu poveda, zist, e na nebolo vymyslen slovo. Alebo, ke dostane perfektn npad na scnku, gag a zhodou okolnost nie si synom filmovho producenta, ostane v tebe tak diera po neuskutonenom. Takto a podobn situcie boli dlho nerieiten, obyvatelia Zeme do objavenia komixu akoby neili.ivot komixra je asn v tom, e svoje utrpenie pod nadvldou stereotypu, ?sprvnych? nzorov a svojho fa, doke vyjadri a vo svojich postavch ho neustle pora. Z komixra sa neme sta otrokrsky stroj. Ke si to tak teraz uvedomujem, tieto riadky a mu zachrni pred rozmhajcim sa novodobm otrokrstvom.

o by si mal vedie skr ne zane?
V prvom rade, nie je pravdou, e mus vedie kresli. To tvrdia len tak, o si myslia, e kresli vedia a boja sa, aby sa to niekto nenauil lepie, ako vedia oni. Kreslenie je jednoduchie ako programovanie umelho ivota, riadenie dopravnho lietadla, nastavovanie videa, telekinza, i in. Ak teda doke nieo tak, nemus sa obva - komixovanie zvldne, ako ni. Ale nemus sa b ani, ak takto veci nedoke - komixova doku u aj deti v klke a naui sa to, trv len pr chv. A hoci je komixovanie vemi jednoduch, je pr vec, na ktor sa treba vrhn skr ako zane dva samotn komix na papier, i do potaa - o tch sa dozvie viac v kapitole 3 a 4. Prv viditen komixovanie sa zane rta v kapitole 5 a samotn svoj prv komix bude ma hotov po ukonen kapitoly 7.Na zapoatie komixovania, by si mal ovlda aspo zkladn komixcke kony, ako dranie kreslidla/psadla, i schopnos vymla si. Ak to pre teba nie je nerieiten problm, a m k tomu ete aj chu naui sa komixova, splnil si vetky nevyhnutn predpoklady.Taktie by ti pomohlo, ak by si u mal/mala za sebou nejak to stretnutie s komixom, comicsom, comixom, comxom alebo niem inak napsanm.

Ako je to tu rozmiestnen?
Tento nvod obsahuje 10 kapitol.

- Kapitola 1 obsahuje vod do toho, o njde v tomto nvode a o om vlastne je.
- Kapitola 2 porad, ako si pripravi vetko potrebn na zaatie komixovania.
- Kapitola 3 pripomenie, na o nesmieme zabudn ak chceme, aby n komix bol skutone komixom, ak komix me by a tak.
- Kapitola 4 nm pome njs nmet na n komix a vytvorme v om nrt deja stripu.
- Kapitola 5 bude nieo ako n casting (t.j. vber hercov do loh) - vytvorme si postaviky, ktor bud vystupova v naom komixe.
- Kapitola 6 rozvrhne jednotliv scny, rozloenie okien a sfinalizujeme v om cel nvrh.
- Kapitolou 7 sa konene vrhneme na nakreslenie toho vetkho do nho prvho stripu.
- Kapitola 8 bude zaujma tch, by chceli nieo viac ako strip - naprklad dlh komix, in formty, nieo in - pecilne.
- Kapitola 9 je o publikovan komixu v rznych formch.
- Kapitola 10 obsahuje pr ciest na alie objavovanie asnho sveta komixu. Ak preije v zdrav zklady komixu a podar sa ti vytvori prvch pr diel, povie si mono: ?o alej? To m by vetko? Chcem ete viac.? Tto kapitola a odke na niektor zaujmav miesta, kde sa d pokraova a naui nieo nov.

Konvencie
Ako bude tento nvod postupne ta, stretne sa s niektormi pravami psma, ktor maj za lohu uahi tanie. Naprklad nov, dovtedy nevysvetlen komixcke slovo, bude napsan tunm psmom, citcie v uvozovkch a hypertextov linky modrou farbou s podiarknutm. Obas tie mono njde text kurzvou - ide o sprievodn text, tzv. okec.

Obzretie
Dozvedeli sme sa o om to cel bude a pripravili sme sa na to, o ns ak.

Nasleduje ...
Kapitola v ktorej si pripravme vetko potrebn a vyjasnme si akm spsobom chceme n komix robi.

Autor:


Autor lnku: MacO

Detaily o komiksu:

Titul:
Scn: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Peklad: Dana Krejov
nr: Akn, superhrdinov (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!