Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

NEJVĚTŠÍ KOMIKS V ČECHÁCH ANEB BUBLINOZPYTNÁ EXKURZE DO STŘEDOVĚKU

08.06.2004, autor: Hibi, Richard Šípek, Tomáš Novák

„Největší“ tentokrát nikoli významem, ale skutečnou rozlohou. Nebudeme-li počítat menhirové řady coby jeden z nejstarších příkladů seriálu, a poohlednéme-li se vizuálně přesvědčivějších pramenech, padne náš zrak dříve či později na zmínku o kostelu Sv. Jakuba Většího ve Slavětíně. Výjevy jak historické, vztahující se ke středověkým mocipánům světským i církevním, tak ryze náboženské (symbolické předávání kostela i scény z Bible) zdobí stěny kostela kolem dokola do výše několika metrů. Podobná výzdoba ovšem není v kostelech jedinečná – dá se ale podobné vyjádření ještě (už?) považovat za komiks?
celkový pohled na slavětínský kostel   Zdálo by se na první pohled, že se komiks zrodil až někdy na konci 19. století v Americe a lidé ho spatřili a seznámili se s ním prostřednictvím novin. Takové tisky, kde by mohly existovat humorné a nadnesené příběhy, však ve středověku neexistovaly, snad až po Guttenbergovi. Dá se v tehdejším "výtvarném umění" vůbec najít něco, co by se dalo ke komiksu přirovnat? Patří do tehdejšího výrazového rejstříku dialogový strip humoristického či dobrodružného pojetí?
 
   Stěží.
 
   Pokud ovšem budeme uvažovat selským rozumem, potřebuje průměrný komiks 2 až 3 políčka s příběhem, či dialogem, nejlépe však s obojím. Abychom naplnili obě podmínky této "selské" definice - aby postavy spolu interagovaly v políčkách jdoucích po sobě a zároveň v nich byl obsažen dialog - je třeba pátrat velmi dlouho a pečlivě. Existují ale formy velmi blízké:
   1. několikapolíčkový příběh, ve kterém můžeme najít detail, v němž si postavy s velkou pravděpodobností povídají,
   2. příběh s mnoha políčky bez dialogů, avšak s komentářem, co se v příběhu děje,
   3. obraz, kde postavy komunikují pomocí mluvících pásek, ve tvaru svitku, avšak pouze v jednom políčku.
   Nelze proto říci, že něco podobného komiksu ve středověku neexistovalo, a je třeba naopak zkusit snést důkazy, které dosvědčí, že středověk komiksové formy používal, a dokonce rád.
 
    ZÁKLADNÍ TYPY STŘEDOVĚKÝCH ASPIRANTŮ NA KOMIKS
   Kolik komiksových prvků dneška v sobě mají "komiksy středověku", pokud je tak pracovně nazveme? Dá se říci, že i skupina soch či reliéfů nebo dokonce příběh odehrávající se na hlavicích sloupů může být komiksem. Jak řečeno výše, problémem s přisouzením nálepky "komiks" je na prvním místě příběh, a poté dialog.
 
   1. Příběhy beze slov
   Takovým příběhem komiksového typu je například život a umučení svatého Vojtěcha, který se nalézá na chrámových dveřích v polském Hnězdně. Přímá řeč pochopitelně chybí, avšak je jasné, že patří tam, kde Vojtěch káže a tam, kde kárá knížete Boleslava II. Na některých chrámových dveřích v Říši najdeme pro změnu výjevy z knihy Genesis o Adamovi a Evě nebo Kristův život z Nového zákona.
   I ve středověkých iluminovaných kodexech (bohatě malovaných, ovšem ne vždy a všude) najdeme zobrazena biblická témata nebo životy svatých, a nechybí populární bestiáře nebo rytířské motivy. Při otázce po "komiksovosti" je třeba rozlišit iluminovanou knihu s honosně malovanými iniciálami (či obrázky jen občasnými) od sekvencí, v nichž jdou výjevy po sobě - pro zdání komiksové kontinuity (či chcete-li sekvenčnosti) by se měla alespoň jedna osoba vyskytovat v cyklu vícekrát.
Velislavova bible - sv. Václav žnoucí obilí   Ani pro komiks 20. století není podmínkou všudypřítomný text,  a po většinu středověku neuměli číst dokonce ani panovníci nejvýznamnějších evropských států. Základními epickými díly nebyly Cid, Artuš, Poland či Nibelungové, Oddysseus či Aeneas, o kterých pěli trubadúři nebo se vyprávěly. Příběh určený prostý věnčím byl příběh Bible a svatých. A tak můžeme nástěnné fresky, vitráže, sloupy i dveře kostelů nazvat bez nadsázky Biblí chudých. Kněz četl Bibli a věřící mohli během mše, ale i po ní, sledovat příběh i očima. Podrobná vyprávění se odehrávají v mnoha obrazech, ať už se jedná o Ježíšovo dětství, nebo křížovou cestu a následné ukřižování na Golgotě. Právě křížová cesta je tím nejznámějším a nejpodrobnějším komiksem. (Ale ani svatí, jejichž život byl často přirovnáván k životu Kristovu, zkrátka nepřišli, a dostali velký prostor na stěnách kostelů i na obrazech.)
 
   2. Příběhy s komentářem
Obrazový cyklus s námětem apokalypsy ve slavonickém měšťanském domě   Je pravda, že prvenství mezi všemi obrázkovými výtvory drží tapiserie z Bayeux, která nejen obrazově, ale i slovně popisuje dobytí Anglie vojskem Viléma Dobyvatele, a pravděpodobně nemá mezi středověkými předchůdci komiksu konkurenta. Komentář ale najdeme u života svatých v políčkách, které lemují velký střední obraz; takové kompozice můžeme najít na oltářích, většinou však samostatně (například legenda o sv. Jiřím v jindřichohradeckém zámku nebo obrazový cyklus s námětem apokalypsy ve slavonickém měšťanském domě).
   (Poznámka na okraj: svatí, v podstatě superzázrační nadlidé, se rozlišují podle dobře známých poznávacích symbolů, atributů: sv. Petr má klíče, sv. Ondřej kříž ve tvaru X, sv. Kateřina kolo a meč. Podobně je tomu o pár set let později: v záplavě vypjatě stylizovaných, ovšem šablonovitých superhrdinů rozeznáme konkrétní postavy právě a jen podle jejich atributů - Supermana podle jeho "S", Daredevila podle slepecké hole atd.)
 
Zvěstování Marii z Vyšebrodského oltáře   3. "Mluvící" pásky
   Rozhodně se rozdělují na dva typy - ty, které situaci komentují, a ty, jež slouží ke komunikaci mezi postavami. Ty první je potřeba správně zařadit, nejen dobře přečíst - mohou totiž pouze komentovat např. biblickou situaci a neslouží jako přímá řeč. Naopak, k mé radosti existují nástěnné obrazy i vyobrazení v kodexech, které komunikační pásky mají. Král David si na jedné francouzské kresbě v jediném políčku povídá s družiníkem a mluví (respektive mají pásky) dokonce oba. Abych ovšem uvedl známější příklad - Anděl Páně při Zvěstování Panně Marii říká na pásce, zvané banderola: "Zdrávas Maria milosti plná, pán s tebou," A Maria někdy odpovídá: "Hle, jsem služebnice Páně."
 
   ZPRACOVÁNÍ BLÍZKÁ DEFINICI
   I dnes existují relativně dlouhé komiksy beze slov, a i v dialogových komiksech se několik stránek může obejít bez vět a písmen. Právě do tohoto ranku bezeslovných komiksů - zůstaneme-li alespoň u druhého požadavku, toho na sekvenčnost a příběh - můžeme zařadit drtivou většinu křížových cest. Podobni poutníkům se u nich krátce zastavíme, neboť je to nejčastěji zobrazovaný novozákonní příběh.
   Objevuje se nejčastěji po obvodu kostela, rovněž po cestě vedoucí k vrcholu poutního kopce, někdy ji najdeme také na barevně vyvedených stránkách kodexů. Podobá se komiksu, i když jsou samotné obrazy oddělovány většími mezerami? Jistě, stejně jako sloupy (příběhy na hlavicích sloupů, nebo příběhu obtáčejícím sloup jako had - viz sloup Trajánův) v kostele i vně kostelů, pokud tvoří příběh.
   Právě příběh v obrazech je to nejdůležitější, co dělá ze souboru němých obrázků komiks. To například znamená, že se i jistý jednotlivý obraz může považovat za komiks: Stětí svaté Kateřiny neznámého autora 15. století (dnes lze najít v Moravské galerii v Brně) probíhá na jednom obraze ve třech fázích (jako ve filmu); podobně může být jistá osoba na obraze vyvedena třikrát, jak jde za svým poutním cílem (ostatně tohoto principu se používá i v japonských tušových svitcích emaki).
 
výjev z japonského svitku emaki
 
   SPECIÁLNÍ POZVÁNKA NA STŘEDOVĚKOU KOMIKSOVOU POCHOUTKU
   Právě příklad zmiňované Bible chudých - největší komiks v Čechách - se nalézá uvnitř kostela Sv. Jakuba Většího v severočeském Slavětíně u Loun. Na obrovské ploše po celém kostele a do velké výšky můžeme shlédnout život Kristův a něco navíc ze současnosti autorovy z přelomu 14. a 15. století.
detail z fresek   "Po slohové stránce zaujmou malby především karikujícími rysy tváří postav, jejich dynamikou v dramatických scénách, dobově módními kostýmy a až bizarně pojednanými čapkami. … Malíř vycházel z kresebného pojetí, lépe postihujícího narativnost, živost a dynamiku jednajících postav… Vědomá narativnost ukazuje, že malířům sloužily za vzor rukopisy typu Bible chudých, Specula humanae salvationis a vzorníky a náčrtníky, z nichž je třeba připomenout kresby v Brunšvickém skicáři," píše v informačním letáku Zuzana Všetečková z Ústavu dějin umění AV ČR; povšimněme si, jak moc jsou jednotlivé charakteristiky platné i pro (nejen soudobý) komiks!
   Jak se do kostela dostat? Dovnitř vás vpustí členové rodiny, která bydlí napravo od vchodu do kostela ve statku. (Pro její klid neuvádíme bližší adresu ani telefon. Přesto vás ujišťuji, že o víkendu bývá rodina doma určitě a jsou vždy velmi ochotní.)
 
   Pokud jste tedy komiksoví fanoušci s názorem, že komiks ve středověku existoval, neváhejte. Neomezujte se na kostely a galerie v městech, neseďte lenivě u internetu. Zkuste se vypravit po venkově. Věřím, že pokud sami tvoříte komiksy, středověké vyprávění příběhu formou výtvarnou (prehistoricky komiksovou) i se svými nedokonalostmi vás může obohatit a inspirovat.
 
   Stáhněte si leták o slavětínském kostele! (formát .PDF, 0,9 MB)
 
   Za spolupráci děkujeme Městskému úřadu v Lounech a Obecnímu úřadu ve Slavětíně, za poskytnutí letáku pak reklamní agentuře ADART.
Autor:


Autor článku: Hibi, Richard Šípek, Tomáš Novák

Detaily o komiksu:

Titul:
Scénář: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Překlad: Dana Krejčová
Žánr: Akční, superhrdinové (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Související články:


theoriá
12.06.2014 Yellow Kid: První komiks na světě otiskli v bulváru!
01.05.2014 Studia komiksu: Jak se čeští vědátoři vrtali v komiksech? - 50 %
08.06.2012 Komiksové publikum (12) - Závěr


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2020
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!