Komiks.cz - komiksy a recenze


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma
JEŽÍŠ KRISTUS

18.02.2018
JEŽÍŠ KRISTUS
(65. díl)
STŘÍBRNÝ MEČ

12.02.2018
STŘÍBRNÝ MEČ
(50. díl)
JEŽÍŠ KRISTUS

11.02.2018
JEŽÍŠ KRISTUS
(64. díl)
JEŽÍŠ KRISTUS

04.02.2018
JEŽÍŠ KRISTUS
(63. díl)
JEŽÍŠ KRISTUS

29.01.2018
JEŽÍŠ KRISTUS
(62. díl)

Tarzan: Mauglí je z Tarzana na větvi

Začtěte se do přehledu autorů komiksového stripu o Tarzanovi v nedělních novinách.
Autor: Zarkoff
Sdílejte tento článek ze dne 20.11.2017 z rubriky Recenze


Upozornění: V tomto článku se Mauglí nevyskytuje.

(Přeloženo z článku „Tarzan dei fantasmi; Gli autori delle tavole domenicali" který napsal Alberto Becattini a který vy?el ve 168. ?ísle ?asopisu ©?Fumo di China? /Co.Ge.S.E. na str. 20 a? 22.)

První tarzanovská ned?lní barevná p?íloha vy?la 15.b?ezna 1931; av?ak ji? roku 1929 nakreslil Hal Foster celostránkové shrnutí tarzanovských p?íhod, ur?ené ?tená??m deník?, které nepublikovali p?íslu?né stripy od samého za?átku (tj. od 7.1.1929). Prvním autorem ned?lních tarzanovských tabulí se stal Rex Maxon, který v té dob? ji? rok podepisoval p?íslu?né stripy. Po protestech Edgara Rice Burroughse, který si v dopise z 27.3.1934 vedoucímu UFS Montemu Bourjailymu st??oval, ?e kreslí? (tj. Maxon) svou kresbou jeho hrdinu ?zesm???uje?, v?ak syndikát po?ádal Fostera, aby se vrátil k ?Opi?ímu mu?i? a kreslil v barv? jeho celostránkové tabule, a Foster nabídku p?ijal.

Po roce 1937 Fostera vyst?ídali dal?í kreslí?i se svými anonymními asistenty, tzv. ghosts. Anonymní jsou také auto?i scéná??, a to a? do roku 1953. V p?echodném období od 8.2.1981 do 12.8.1981 byly p?etiskovány (bohu?el rozmanit? ?upravované?) tabule, které kreslil Burne Hogarth v dob? od 16.5.do 21.11.1948 (tabule ?. 897-924). Poté za?al syndikát znovu publikovat originální komiksové stránky, a to a? do 19.5.2002. Po tomto datu jsou otiskovány pouze star?í tabule, po?ínaje stránkou z 1.7.1979 (stránka ?. 2520), a tento stav trvá dodnes. Podáme nyní podrobný chronologický p?ehled jednotlivých autor?.

R.W.Palmer . Psal doprovodné texty od 15.3.1931 (1. díl) do 8.11.1931 (35. díl).

Rex Hayden Maxon (1892-1973) . Byl prvním kreslí?em ned?lních p?íloh od 15.3.1931 (1) do 20.9.1931 (28).

Harold Hayden (Hal) Foster (1892-1982) . United Feature Syndicate se na n?j obrátil, aby od 27.9.1931 (tabule ?. 29) nahradil pr?m?rného Maxona. Je autorem skv?lých sekvencí s Egyp?any a s Vikingy. Poslední z jeho vynikajících tarzanovských stránek vy?la 16.5.1937 (?. 321). Foster ve skute?nosti p?estal kreslit tarzanovský komiks ji? v lét? roku 1936, aby se mohl pln? v?novat své nové postav?: Princi Valiantovi, jeho? první tabuli uve?ejnil King Features Syndicate dne 13.2.1937.

Paul Proehl . Autor ilustrací a kolega Hala Fostera v chicagském Palenske-Young Studio. Pomáhal mu p?i realizaci pozadí a p?i inkerování tarzanovských tabulí.

Charles F. Armstrong . Vynikající kaligrafik a dal?í Foster?v kolega ze studia Palenského a Younga. Je autorem letteringu v?ech Fosterových tarzanovských tabulí, které vy?ly v dob? od 27.9.1931 (29) do 16.5.1937 (321).

William Juhré (1903-1976) - Dal?í autor ilustrací a kolega Hala Fostera z chicagského Palenske-Young Studia. Také on mu pomáhal mu p?i realizaci pozadí a p?i inkerování tarzanovských tabulí.

George Carlin . Vyst?ídal R.W.Palmera p?i psaní scéná??. Psal texty k tarzanovským ned?lním stránkám od 15.11.1931 (36) do 24.6.1934 (172).

William Lass . Nakl. ?editel syndikátu United Features; podle n?kterých pramen? (v?etn? rozhovoru s Hogarthem) psal scéná?e k tabulím publikovaným v letech 1931-37. Jeho akreditivy se ve skute?nosti p?ekrývají s aktivitami George Carlina a Dona Gardena. Laas vykonával pravd?podobn? dohled nad jejich scéná?i a dialogy nechával zpracovávat jinými spolupracovníky.

Donald (Don) Garden . P?ipisují se mu texty k tabulím otiskovaným od 1.7.1934 (173) do 24.10.1.43 (659) a pak od 10.2.1946 (779) do 7.9.1947 (861).

Burne Hogarth (1911-1996) . Hogarth ?zd?dil? tarzanovské ned?lní p?ílohy po Halu Fosterovi dne 23.5.1937 (322), kdy byla v proudu epizoda Tarzan and the City of Gold. Zpo?átku se sna?il napodobovat Foster?v styl, potom v?ak prosadil vlastní pojetí, které bylo postupn? ?ím dále dynami?t?j?í, a sou?asn? tak trochu barokní. Koncem roku 1945 Hogarth p?estal kreslit Tarzana a spolupracovat s UFS a za?al realizovat celostránkové tabule série Drago pro Post-Hall Syndicate. Poslední jeho tarzanovská stránka vy?la 25.11.1945 (?.768). Pro tuto sérii psal také texty, a to od 31.10.1943 (660) do 3.2.1946 (778).

Jen?e Drago nem?l o?ekávaný úsp?ch, a Hogarth se proto roku 1947 vrátil k USF, který mu poskytl t?íletou smlouvu, je? mu dala plnou autonomii p?i tvorb? série o Tarzanovi a zaru?ila mu také publikování týdenních humoristických tabulí série Miracle Jones. Hogarth tudí? znovu za?al dne 10.8.1947 (857) realizovat ned?lní tarzanovské tabule a pracoval na nich do 20.8.1950 (1015), tedy do za?átku epizody Tarzan and the Wild Game Hunter.

Obvykle se mu p?iznává také autorství text? tabulí publikovaných od 14.9.1947 (862) do 7.12.1947 (874) a od 23.7.1950 (1011) do 17.9.1950 (1019). Hogarth byl ve skute?nosti od roku 1947 stále více zaneprázdn?n ?ízením Cartoonists and Illustrators School, kterou zalo?il spole?n? se Silasem Rhodesem. P?i tvorb? sérií Tarzan a Miracle Jones mu proto museli pomáhat r?zní asistenti, kte?í dokon?ovali nákresy tu?kou, inkerování i lettering.

Charles (Charlie) Plumb (1900-1982) . V letech 1925-49 Plumb kreslil pro United Features strip Ella Parella; je pravd?podobné, ?e scéná?e pro ned?lní taraznovské tabule psal roku 1939 (od 21.5. do 23.7., tedy pro epizodu Tarzan and the Amazons) a pak znovu od 10.2.1946 (779) do 6.4.1947 (839). Jeho zaanga?ovanost na sérii se tedy p?ekrývá s prací Dona Gardena a Burne Hogartha.

Amilcar Rubén Moreira (?Rubimor?) (1922-1984) . Kreslí?, p?vodem Portorikánec, opustil do?asn? práci na komiksových b?cích a kreslil tarzanovské ned?lní p?ílohy místo Hogratha (který mezitím pracoval na sérii Drago). Kreslil tyto p?ílohy pod pseudonymem ?Rubimor? od 2.12.1945 (769, kdy p?evzal epizodu Tarzan Against Orizu Khan) do 3.8.1947 (856, tj. do poloviny epizody Tarzan on the Island of Ka-Gar).

Moreira byl vybrán jako Hogarth?v náhradník na základ? zajímavé shody okolností. Vedení United Features si v jednom z alb série Jungle Comics, kterou vydával Fiction House, pov?imlo vynikající kresby ?kvazitarzanovského? hrdiny Kaängy. Kreslil jej Reed Crandall, který v?ak byl mezitím odveden na vojnu. Vyst?ídal ho Moreira, s ním? pak United Features uzav?elo smlouvu na tarzanovské ned?lní p?ílohy. Také Crandall v?ak dostal mo?nost v?novat se Tarzanovi, proto?e v ?edesátých letech ilustroval nová vydání Burroughsových román?, která vydával Canaveral Press.

Robert (Bob) Thompson . Psal scéná?e k tarzanovským ned?lním p?ílohám v dob? od 14.12.1947 (875) do 9.7.1950 (1009).

James Freeman . (Pravd?podobný) autor scéná?e k jediné tabuli publikované 16.7.1950 (1010).

John Celardo (1918) Nejprve pro Fiction House ilustroval ?etné komiksové b?kys ?kvazitarzanovským? hrdinou jménem Kaänga; poté ?est m?síc? anonymn? pomáhal Hogarthovi s kresbami tu?kou pro ned?lní tarzanovské tabule, a to od 16.5. do 14.11.1948 (897-923). Dne 21.2.1954 (1196) oficiáln? p?evzal Sunday Pages od Boba Lubberse a pracoval na nich 14 let, tj. do 7.1.1968 (1922). Od ledna 1961 k nim psal i texty.

Alphonso (Al) Williamson (1931) . Kreslil anonymn? tu?kou tarzanovské ned?lní p?ílohy od 21.11. do 6.12.1948 (924-926), tj. v dob?, kdy studoval na Cartoonists and Illustrators School (pozd?ji p?ejmenované na School of Visual Arts), kterou ?ídíl Burne Hogarth.

Ross Andru (1927-1993) . Realizoval anonymn? kresby tu?kou pro Burne Hogartha od 13.12.1948 do 20.8.1950 (927-1050).Úvahy a zamyšlení nad světovými zeměpisnými objevy.
Autor: Džoakimejtr XXIV.
Vyšlo 31.07.2017 v rubrice Recenze.

Začtěte se do pečlivého přehledu autorů komiksového stripu o Tarzanovi, králi džungle.
Autor: Zarkoff
Vyšlo 03.07.2017 v rubrice Recenze.


Dokončení části o světových zeměpisných objevech.
Autor: Džoakimejtr XXIV.
Vyšlo 03.04.2017 v rubrice Recenze.


Dne 4. září 1957 založil Hector Germán Oesterheld vydavatelství Editorial Frontera. V něm začal vycházet vysoce kvalitní týdeník Hora Cero Semanal (Týdeník Nultá hodina).
Autor: Zarkoff
Vyšlo 13.03.2017 v rubrice Recenze.


Psaní komiksového scénáře Mandrakea měl na starosti i spoluautor Supermana, Jerry Siegel.
Autor: Zarkoff
Vyšlo 02.01.2017 v rubrice Recenze.

VÍCE ČLÁNKŮ


Liška, vrána a sýr

19.02.2018
Liška, vrána a sýr
(66. díl)

Gaunyho primitivní komiksy

16.02.2018
Gaunyho primitivní komiksy
(100. díl)
 


    


Hipísáci už ztratili hajp!

Jaké megakorporace USA ovládají Marvel a DC Comics?

BUM!!!
Totální komiksová bomba!
Celý svět vybouchne za 3..2...

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2018
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

Facebook

Google+

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, zhodnotíme jej
v minirecenzi a představíme v rozhovoru s vámi. Jednotlivé stránky komiksu pak budou postupně vycházet každý týden na pokračování přímo
na hlavní stránce. Kontaktujte nás!