Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

FESTIVAL MUS MT ATMOSFRU, K WIN, POADATEL COMICS SALNU

20.09.2007, autor: Sakyk

Dal Comics Saln skonil. A protoe se jednalo o jeho ji tvrt ronk, bhem nich se akce zdrn nafoukla z obyejn lokln vstavy v neobyejnou celoslovenskou pehldku komiksu, sci-fi, games a dalch pbuznch nr, rozhodli jsme se vyzpovdat pmo principla Rberta Wina ittana. Museli jsme mt ovem troku strpen, lba organizan horeky se nesm uspchat
. Tak je to za vmi, na njakou dobu mte zase klid. Jak hodnot prv skonen Comics Saln?
Hmm, pozitvne ale aj negatvne. Pozitvne z hladiska nvtevnosti (6048 lud) a toho, e sa vina dobre bavila a v bohatom programe nevedela, kde skr skoi.
Negatvne vak vnmam problm s hosami, kde mi viac ako 6 oznmilo 2 dni pred festivalom, kedy bol vytlaen program, e neprdu. Extrmnou situciou boli 4 al, ktor to nedali ani vedie. Program bol bohat, dalo sa to nahradi , ale aj tak ma to hnev, nakoko sme chceli ma totlne bombastick program a nie len bombastick.
alej ma hnevaj urit nvtevnci, ktor nm naruili pohodu arogantnm sprvanm, o je da za to, e prilo viac ud ne minul rok.
A v neposlednom rade ide o sekcie COMICS a GAMES. Zanem s comicsom, ke u sme Comics Saln. Km ostatn sekn fovia makaj a zveauj svoje sekcie, v comicse vidm urit stagnciu, ba dokonca ahkomysenos. Bol by som rd, keby si Martin (Plko) na to naiel viac asu a nerieil na posledn chvu. Rovnako aj vstava bola tento rok menia, vrtane galrie. Myslm, e by si mal njs vpomoc, aby mal comics viac priestoru.
Za najv problm Comics Salnu povaujem neseriznos naich hernch partnerov, kde okrem SONY nikto nesplnil ani 25 % dohody - menovite Microsoft, EA a Sector. ijem v ideloch, e dohody a gentlemansk dohody by sa mali plni.

To je skuten problm, ale mte na kont vysloven prvihy, za kter si mete sami?
Nien zdravie. Po kadom cone som chor, fyzicky zlikvidovan a potrebujem as na regenerciu. S to neskuton nervy. A podobne je na tom viac lud zo tbu.

Tak nco veselejho, co je naopak nejvt dosavadn spch Salonu?
Uff, je ak si vybra, ale asi to, e sme dali priestor mladm tvorcom v oblasti comicsu, filmu a literatry. Dkazom je n Comics Saln: Comics & Manga Book. Mme z neho neuveriten rados, vaka vysokej kvalite designu a materilu, aj ke je to finann risk. Ale riskova pre dobr vec sa oplat a predsa ak chceme propagova comics, mus vyzera reprezentatvne.

. A budete pokraovat ve vydvn Booku? ekl bych, e vechno tomu nasvduje
no budeme. Jednika zhala tie najlepie san mangy a comics z ronkov CS 2005 a CS 2006. V roku 2007 sme dostali a 18 prspevkov do sae. Kde ma hlavne te fakt, e mangy bola z toho len tretina. Konene sa autori nejaponskho comicsu zobudili zo zimnho spnku a pochopili, e chceme prezentova aj ich, nie len mangu. Ostatne to sme chceli vdy, len mangi s vdy z nejakho dvodu aktvnej a kto je aktvnej, toho je viac vidie. al book z CS 2007 by mal by tak zaiatkom roku 2008 a tret, ak sa podar, by mal vyjst priamo na CS 2008, kde bud tie najlepie veci z roku 2008.

V kolika lidech tak rozshlou akci, jako je saln, pipravujete?
To je rzne. Poas roku sme rozdelen do kreatvnych teamov. Priom by sa to dalo rozrta na 5lenn radu CS, potom alch 15 ud o mak na prprave programov, vzdoby, filmov, sai at. A potom na placi, kde odmakalo cca 50 ud.

I pes svj nzev festival pli istokrevnho komiksu nenabz. Snate se tento stav mnit?
Hmm, tu ide o kombinciu problmov. Pvodne mal comics na festivale prevahu. Pretoe za comics povaujeme aj mangu, pretoe t nie je nim vnimonm a je len subnrom comicsu. Taktie okrem mangy tam boli in comicsov tly. No vidm problm prve v organizcii a prezentcii nejaponskho comicsu. Myslm e by mal Martin zaa kona a zohna si vpomoc. Aby vak nedolo k omylu. Cieom bolo ponknu nvtevnkom aj ostatn formy zbavy ako s animovan filmy a hry, aby sa popri tejto komernej zbave dostali ludia aj k comicsu a spoznali, e existuje. Je to paradox, ale funguje to.

. Proto letos dolo ke spojen s Istroconem? By se pro adovho nvtvnka nic zsadnho nezmnilo?
Tam boli dvody rzne. Ilo vak skr od oddelenie ne spojenie. Comics Saln je v podstate dieaom IstroConu, ktor si dal pauzu v roku 2003. CS si ponechal len niektor sekcie pvodnho IC, na ktor sme nemali prva. Ale nahali sme sa za jeho obnovenm, sice v naej verzii, ale hej. Bval organiztori dospeli minul zimu k mylienke, e mme na to usporiada aj IC, resp. premenova festival nasp. No to som neurobil. Bola by to necta v naej prci na Comics Salne a k tomu, e sme chceli propagova animovan a kreslen veci. Rovnako ako by to bola necta k IstroCONu, ktor propagoval hlavne fantastiku a literatru. Preto som sa rozhodol obohati a rozri scifi, fantasy a hororov sekciu z CS 2006 a oddeli ich od Comics Salnu. Plus je to rozumn, nakoko udia boli po minulom roku dos zmeten, e na podujat s nzvom Comics Saln njdu aj ist offtopic ako je scifi a fantasy. Preto si CS ponechal len kreslen, animovan a hern zleitosti. Chceme tm ukza, e CS a IC maj separtne profily a zameranie. Pretoe aj ke sa fanikovia comicsu a scifi prelnaj, ide v mnohch prpadoch o dos odlin typy nvtevnkov.

Nen pak ale Comics Salon pli ve vleku sci-fi a vlastn i mangy?
Scifi sme vyhodili do IstroCONu, mangy sa vak nemienim vzda. Treba si uvedomi jednu vec: manga je subnrom comicsu, diskrimincia na zklade zeme pvodu alebo tlu je pre ns neprpustn. Pre ma je rovnako dobr manga, ako underground alebo superhrdinovia. Za kodu povaujem nevyvenos z pohadu vkonu. Keze pvodne bol CS projektom AnimeCrew (za mangu) a Com-X2.com (za zvyok comicsu). Priom AnimeCrew pln svoje lohy, km sa tch druhch tam mak jedine Martin Plko a je to na neho asi moc.

Nvtvnci jsou, zd se, nadeni. Pro mysl, e se vm podailo pilkat tolik?
Je to atmosfrou festivalu. Nech u sa vol festival akokovek, mus ma svoju prjemn atmosfru a pocit spokojnosti nvtevnkov. A o to sa sname. A najlepou reklamou s pre ns prve takto udia.

Netypick otzka na zvr: jak bude budoucnost salonu, co konkrtn pipravujete na pt rok?
Plnujeme sa premiestni do centra mesta na vstavisko Incheba, a dosta sa tm na al level a neby len ghetto kultrou. A taktie spomnan posilnenie nejaponskho comicsu.
Autor:


Autor lnku: Sakyk

Souvisejc lnky:


cOny a cEny
03.04.2008 CRWECON 2008 POZVNKA
12.03.2008 ANIMESHOW 2008
09.11.2007 JSME NA SPRVN CEST, K O KOMIKSFEST!U TOM HIBI MATJEK


    
Joakim


Recenze a blogpousty nebo reakce

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

V eskm komiksovm rybnku to smrd, hnije a zapch a komiks.cz se to sna zmnit.

"Legendrn" komiks Vrna (The Crow) je neskuten sraka.

Nakladatelstv Comics Centrum zu! Neskouslo kritickou recenzi

Chcete vce ptel a penz? Nezoufejte, natst existuje rychl een!

Rozhovor s nejvtm (182 cm) fanoukem Kji Saudka.

     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2022
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!