Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma

VÝCHOVA SCÉNÁRISTŮ V ČECHÁCH (7) – ETAPY PŘI TVORBĚ SCÉNÁŘE: ROZČLENĚNÍ STRÁNEK DO ZÁBĚRŮ

11.05.2004, autor: Zarkoff

Rozčlenění stránky kresleného seriálu na jednotlivé záběry by měl, alespoň přibližně, navrhnout scénárista. Později lze strukturu stránky měnit a upravovat ve shodě s výtvarným pojetím a názorem kreslíře. V každém případě by mělo být uspořádání záběrů na stránce, jejich poloha, velikost a vzájemné vztahy, navrženo vědomě. Scénárista by měl vždy umět zdůvodnit, proč daný záběr musí být umístěn právě na daném místě, a jaké jsou jeho vztahy k záběrům, které předcházejí i následují.
.    Struktura stránky
   Jednotlivé záběry na stránce na ní vytvářejí určitou kompozici. Tato kompozice musí logicky odpovídat tomu, co je na záběrech zobrazováno, to jest musí být ve shodě s dějem, který na stránce probíhá. Je-li například veškerý děj na dané stránce umístěn do afrického buše, může být jako pozadí přes celou stránku zakreslen tento typ krajiny a z něho mohou být v rámečcích vyčleněny záběry jednotlivých scén. V seriálu Valentýna italský kreslíř Crepax zobrazil v jedné sekvenci paralelně reálný děj a současně to, co se odehrávalo ve Valentýniných představách. Stránku přitom rozdělil na dvě poloviny: v pravé polovině v obdélníkových rámečcích probíhaly reálné události, v levé polovině v oválných rámečcích Valentýniny přeludy a fantasmagorie.
   V každém případě by stránka měla mít dynamickou, přitažlivou strukturu, která však současně respektuje způsob čtení a prohlížení obvyklý v Evropě, Americe i Austrálii: shora dolů a zleva doprava.
 
   Záběry a plány
   Plánem budeme v tomto textu rozumět různou velikost objektů uvnitř záběru, změnu jejich měřítka způsobenou změnou vzdálenosti pozorovatele. S přihlédnutím k záběrům a plánům pak můžeme plochu stránky členit třemi způsoby:
 
   1) na záběry téže velikosti, které obsahují objekty zobrazené v neměnném stálém plánu;
   2) na záběry téže velikosti s proměnnými plány;
   3) na záběry různé velikosti s proměnnými plány.
 
   Tyto tři modely formální organizace comicsového zápisu náležejí zhruba řečeno ke třem různým historickým epochám. V globálu lze pozorovat obecnou vývojovou linii od prvního modelu k třetímu, až k současné dezorganizaci, která zasahuje ještě dále a je ještě složitější než modely, o nichž tu hovoříme.
 
.
 
   Uvedené modely současně úzce souvisejí se způsobem, jímž konzument "čte", popřípadě prohlíží kreslené seriály. Konstrukce popsaná prvním modelem se v zásadě zcela shoduje s těmi pravidly, na která si uvykl konzument literatury.  Setkává se zde s týmž uspořádáním znaků (záběrů), které je obvyklé při četbě literárního díla; záběry jsou seřazeny zleva doprava a uspořádány do řádků rozmístěných pod sebou shora dolů. Vzhledem k tomu, že plány zobrazené v těchto záběrech jsou neměnné, mají navíc příslušné záběry pro čtenáře stejnou hodnotu, a to jak výtvarnou, tak také emocionální; četba je pravidelná až monotónní a nečiní konzumentovi žádné zvláštní problémy.
.    V případě druhého modelu, kdy jsou záběry stejné, ale plány proměnlivé, se situace poněkud mění. Konzument je zde postaven před nový prvek konvence comicsového zápisu, který souvisí s prostorovými vztahy. Skutečnost, že objekty uvnitř záběru jsou jednou větší, tedy zobrazeny ve větším měřítku, a podruhé menší, ho upozorňuje na to, že v rámci záběru probíhá jakýsi pohyb. Tento pohyb se uskutečňuje v hloubce záběru, je to pohyb přibližování a vzdalování. Konzument tak získává představu třetího rozměru, konvenční comicsový (dvourozměrný, protože papírový) prostor se rozšiřuje do hloubky.
   Skutečnost, že některé předměty jsou zobrazeny z větší blízkosti, kdežto jiné jsou od nás vzdáleny, nám naznačuje, že je zde třeba hledat určitý smysl, související s hodnocením objektu z hlediska jeho váhy pro další průběh vyprávění. Přesunem objektů do blízkosti našich očí se současně signalizuje v nich ukrytý význam.
.    Přejdeme-li k úvahám o třetím modelu (proměnné záběry i proměnné plány), musíme si především uvědomit, že jde o uspořádání, které je v určitém smyslu logičtější než druhý model a zhruba stejně logické jako model první. U prvního modelu je totiž logické, že kresby vyjádřené stejnými plány jsou umístěny do záběrů téže velikosti. Naproti tomu proměnlivost plánů uvnitř stejných záběrů, s níž se setkáváme u druhého modelu (a jímž jsou například ztvárňovány filmové storyboardy), vzbuzuje dojem prudkých a bezdůvodných změn měřítka.
   Významné je zde také to, že třetí model ruší lineární uspořádání záběrů na stránce, neboť záběry mohou měnit nejen vodorovný, ale i svislý rozměr, a narušovat tak pravidelnost lineární "četby" kreslených seriálů. Velký svislý záběr může být umístěn vedle několika menších záběrů, které leží pod sebou, a odhalovat tak nový typ prostorových vztahů. Jeho význam je dán například kategorií času: jde obvykle o znak, který signalizuje současnost dvou dějů. Malé záběry buďto podrobněji analyzují situaci zobrazenou ve svislém záběru nebo ukazují simultánní, to jest současně probíhající děj.
   To však není jediný důvod, který vedl k zavedení proměnných záběrů. Jiný důvod záleží v tom, že zvětšený záběr se stává jakousi dominantou stránky, jejím hlavním obsahovým akcentem. Všechny další akce se na stránce odehrávají "ve stínu" události či objektu zobrazeného v dominantním záběru a jsou podřízeny jeho emocionálnímu působení na konzumenta.
 
.    Z hlediska toho, jak velký výsek comicsové skutečnosti je zachycen obrázkem uvnitř záběru, dělíme (tak jako ve filmu) plány takto:
   1) celek: zobrazuje celkovou situaci, celkový pohled na prostředí nebo na probíhající akci (rozbouřené moře, bitva, pronásledování, malost člověka ve srovnání s majestátním pohořím, džungle, oceán apod.) - viz prostřední záběr na sousedním obrázku;
   2) polocelek (resp. americký záběr): od kolen nahoru, přesně zobrazuje akční scénu, zejména rvačku - viz záběr vpravo dole na předchozím obrázku;
   3) první plán: zřetelně překresluje výraz obličeje, který takto podtrhuje dialog zapsaný do obláčku;
   4) polodetail: obrázek, který zřetelně na tvářích osob ukazuje silný prožitek bolesti, radosti nebo hněvu - viz záběr vpravo nahoře na sousedním obrázku;
   5) detail: zachycuje pouze určitý pohyb nebo určitý předmět - viz záběr vlevo dole na předchozím obrázku;
   6) protipohled: je orientován přes postavu, která je umístěna proti jiným osobám.
Autor:


Autor článku: Zarkoff

Detaily o komiksu:

Titul:
Scénář: James O/Barr
Kresba: James O/Barr
Překlad: Dana Krejčová
Žánr: Akční, superhrdinové (CZ).
Vydavatel: Comics Centrum
Související články:


Výchova scénáristů v Čechách
25.05.2004 VÝCHOVA SCÉNÁRISTŮ V ČECHÁCH (9) – ETAPY PŘI TVORBĚ SCÉNÁŘE: VYPRACOVÁNÍ DIALOGŮ A TEXTOVÉ ČÁSTI
18.05.2004 VÝCHOVA SCÉNÁRISTŮ V ČECHÁCH (8) – ETAPY PŘI TVORBĚ SCÉNÁŘE: ROZČLENĚNÍ STRÁNEK DO ZÁBĚRŮ II
04.05.2004 VÝCHOVA SCÉNÁRISTŮ V ČECHÁCH (6) – ETAPY PŘI TVORBĚ SCÉNÁŘE: ROZČLENĚNÍ PŘÍBĚHU DO SEKVENCÍ A DO STRÁNEK


    

fotografie


Joakim

Seznam blogpostů
a všech článků

Další blogeřiTop 2 snadné způsoby jak vydělat desetitisíce Korun českých
za jedinou recenzi!

Hipísáci už ztratili hajp!

Revoluce v citlivých partiích! Řešení ryze mužských a čistě ženských problémů.

Nakladatelství BBart si upšouklo. Znělo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandál! Vyzkoušejte šest nových sexuálních poloh na rychlovku!

Vlastní vyhledávání
     Hlavní stránka      Mapa webu      Úvodní seznámení s komiksem      Seznamy komiksů      Komiksy zdarma


© 2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezávislost

Cílem webu komiks.cz
je přinášet kvalitní
publicistiku náročnému čtenáři. Neexistuje tu žádná závislost na jakémkoli nakladatelství, komiksy jsou podrobovány odůvodněné kritice a autoři za ni nesou odpovědnost.

Jste tvůrce komiksů?

Rádi vám dílo zveřejníme v rubrice Volná tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotlivé stránky komiksu pak budou
postupně vycházet každý týden na pokračování
přímo na hlavní stránce. Kontaktujte nás!